Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hướng tới thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực bước đi cùng toàn cầu.

Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới đỏi hỏi mọi cá nhân, tổ chức phải tích cực tham gia vào chuyển đổi số, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:

– Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

– Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 được xác định là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Để góp phần hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, xin được trân trọng giới thiệu một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia cùng một số cuốn sách, bài viết về chuyển đổi số trên kênh Cùng bạn đọc sách:

1. Ngày Chuyển đổi số quốc gia:

2. Giới thiệu tác phẩm “Chuyển đổi số”:

3. Giới thiệu tác phẩm “Cẩm nang chuyển đổi số”:

Giới thiệu tác phẩm “Hướng dẫn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tại Việt Nam”

4. Mục tiêu và quan điểm của Chính phủ về Chuyển đổi số quốc gia:

5. Khái niệm và các cấp độ chuyển đổi số:

6. Các yếu tố quyết định sự thành công trong chuyển đổi số:

7. Xây dựng văn hóa Văn hóa Doanh nghiệp trong chuyển đổi số:

8. Nguy cơ thất bại của chuyển đổi số Doanh nghiệp:

9. Hành trang số – cơ hội tiếp cận sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên: miễn phí:

10. Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Minh Ngọc

nguồn: Báo Tiền Phong

Bài này được xem 248 lần