Sách hay Tin sách và xuất bản

Ba cuốn sách quý dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Tập hợp những lời khuyên giàu trí tuệ và tình thương về vấn đề học hỏi, hình thành các kỹ năng mềm, kỹ năng cơ bản trong hội nhập để có thể trở thành con người sống trọn vẹn, mạnh mẽ, tự tin với lý