Tài liệu

Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 11 tháng 02 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu chung của Chương trình là: