Liên đoàn Quốc tế các Hội và và Cơ quan Thư viện (IFLA) là cơ quan quốc tế hàng đầu đại diện cho lợi ích của thư viện và các dịch vụ thông tin cũng như người dùng của họ. IFLA hoạt động vừa để đại diện cho các thư viện trên các diễn đàn quốc tế, vừa nhằm tăng cường khả năng của các hiệp hội, các cơ quan và cá nhân trong việc vận động và cung cấp các dịch vụ thư viện và thông tin nhằm cải thiện cuộc sống.

Bản đồ Thư viện Thế giới của IFLA (IFLA Library Map of the World) là một nguồn thống kê thư viện cơ bản đại diện và là một công cụ mạnh mẽ cung cấp dữ liệu cấp quốc gia và so sánh trên toàn thế giới về các chỉ số hiệu suất thư viện khác nhau theo khu vực.

Các thư viện là những người thúc đẩy và cung cấp quyền truy cập miễn phí tới tất cả các loại thông tin cho mọi công dân. Để thể hiện tiềm năng của lĩnh vực thư viện toàn cầu, Bản đồ Thư viện Thế giới mô tả tất cả các loại thư viện, bao gồm thư viện quốc gia, học thuật, công cộng, cộng đồng, trường học và thư viện đặc biệt. Tập hợp các thước đo hiệu suất ban đầu bao gồm số thư viện, số thư viện cung cấp truy cập internet, số nhân viên và tình nguyện viên, số người dùng và khách đã đăng ký, và số tài liệu đã cho mượn.

Là một công cụ vận động chính sách, Bản đồ Thư viện Thế giới của IFLA cũng là một nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các câu chuyện thư viện của các nước gắn với thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG)  thể hiện cách các thư viện ở các quốc gia khác nhau đóng góp cho các và đóng vai trò là đối tác đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo thống kê của IFLA, năm 2022 thế giới có 2,7 triệu thư viện, trong đó có:

337 thư viện quốc gia

84.459 thư viện đại học

408.934 thư viện công cộng

24.241 thư viện cộng đồng

2,2 triệu thư viện trường học

Và 38.945  các loại thư viện khác

Trong số đó có 373.743 thư viện có truy cập internet;

Theo thống kê của IFLA, tổng số người tham gia hoạt động thư viện hiện có: 1.6 triệu nhân viên thư viện; 570,733 tình nguyện viên; có hơn 1 tỷ người đăng ký làm thẻ thư viện; 5.565.000.000 người đến thư viện; Năm 2022, các thư viện trên toàn thế giới phục vụ  7.992.200.000 lượt mượn tài liệu in, vật mang tin; 14.244.100.000 lượt mượn tài liệu điện tử.

Bản đồ Thư viện Thế giới của IFLA được tạo ra nhờ sự cộng tác của những người đóng góp dữ liệu và câu chuyện bao gồm hiệp hội thư viện của các nước, các thư viện quốc gia, tổ chức hỗ trợ thư viện và các tổ chức khác từ khắp nơi trên thế giới. Số liệu thống kê thư viện toàn cầu đáng tin cậy là tầm nhìn chung của IFLA. Đây là nguồn dữ liệu quý giá nếu các bạn muốn nghiên cứu và tìm hiểu về thư viện ở các nước và trên thế giới.

Thúy Ngà

Theo Library Map of the World

Bài này được xem 439 lần